Kontaktperson:
Formand Niels Fregerslev Jensen
Spurvevej 10, Vorgod-Barde
6920 Videbæk,
mobil +45 41682011
email: formand@vorgod-barde.dk

CVR: 34138273

Foreningens formål:

er at virke for Vorgod-Barde by og opland og ved enhver given lejlighed at varetage borgernes interesse og krav, samt at virke for byens forskønnelse. Dette vil vi gøre igennem en aktiv dialog og debat samt forsøge at påvirke de lokale beslutningstagere, således at  Vorgod-Barde bliver til gode set i størst mulig omfang. Endvidere vil vi arbejde for at gøre området endnu mere attraktiv at bosætte sig i, således vi kan fortsætte med at være et godt og attraktiv lokalsamfund med dagpleje, børnehave, SFO, skole, hal og indkøbsmuligheder

 

Formandsberetning for 2019

Så lykkedes det og vi nåede i mål. Efter ca. 10 år fik vi brugt alle vindmøllepengene til de projekter, der blev sat i gang tilbage i 0’erne. Undervejs har der både været ændringer og nye udfordringer, men med madpakkehuset i Barde Øst mener vi, at vi er kommet i mål. Faktisk så meget, at man ikke vil af med det. Det giver en god fornemmelse, når man sidder i arbejdsudvalg og ser, at borgere tager ejerskab af vores projekter og at de endda giver inspiration til nye spændende tanker om udviklingen i Vorgod-Barde.

lørdag d. 11. maj afholdte vi så indvielsen af Barde Øst som en helhed med madpakkehus, bålplads, forhindringsbane, skov og naturstier. Desuden er der også kommet bistader og kommunen har lavet faunastriber i området. Ved samme lejlighed lavede vi også legepladsen til madpakkehuset.

Borgerne strømmede til på dagen og fik hele området inspiceret og afprøvet. Barde Øst er i dag særdeles populært og bliver brugt meget – også af skole/børnehave.

Vi har forsat arbejdet med de 3 vigtigste punkter på prioriteringslisten i 2019.

Cykelsti på Kongevejen, efter 3 år, hvor der ikke var sket noget som helst, forsøgte vi at sætte det i gang igen ved hjælp af et borgerforslag. Det var lidt nervepirrende, om det kunne lykkes, men med en fantastisk opbakning fra Videbæk og Videbæk borgerforening lykkedes det at samle ca. 1250 underskrifter. Desværre blev resultatet ikke særlig prangende, som følgende beslutning viser:

” - at det meddeles, at cykelstien kommer i "ønskepuljen" for stiønsker. Cykelstien kommer derved således i spil i prioritering af hvilke stier, der skal realiseres i fremtiden.”

Eller kort sagt: Vi får ingen cykelsti på Kongevejen foreløbig.

Boligudvikling og nye byggegrunde. Hans Østergård fortalte os på sidste generalforsamling, at kommunen var klar til at investere i nye byggegrunde i byen og arkitekt Mette Wraa Nielsen blev ansat i maj 2019 til opgaven. I oktober var kommunen klar til et borgermøde med fuldt hus, hvor vi fik debatteret et oplæg og gennemgået en tidsplan. Der blev nedsat et arbejdsudvalg med følgende medlemmer, Per Øe Nørgaard, Astrid Horsholt, André Knudsen, Christian Christensen og Mette Wraa Nielsen. Der har været afholdt et møde, hvor vi skulle lære hinanden at kende og gennemgik muligheder med udlejningsboliger og byggegrunde. Næste møde vil være d. 28. januar. Der er endnu ikke faste tidsplaner for grunde, men de første skitser er lavet.

Det tredje punkt er sundhedshus og forhåbentlig er der ikke tvivl om, at det er i fuld gang med forventning om første spadestik i maj måned og indvielse i foråret 2021. Et kæmpe arbejde er lavet af styregruppen og hal og nu er der fuld gang i indsamling. I Borgerforeningen støtter vi sagen med kr. 100.000,- fra fællesforeningen.

Fællesforeningen blev oprettet i 2010 som et samarbejde med Vorgod-Barde GIF, Vorgod KFUM idræt og Vorgod-Barde Borgerforening med det formål at tilvejebringe økonomiske midler til arbejdet i foreningerne. I samarbejde med nuværende VBMF har vi valgt at lukke foreningen pr. 31/12 2019. Vi har nemlig i flere år kørt arrangementerne i VBMF af hensyn til ændringer i lovgivning og tilladelser. Vores samarbejde i dag er med de 3 store arrangementer traktortræk, julemesse og julefrokost. Overskuddet har vi som sagt givet til sundhedsfælleskabet og et ufordelt beløb på ca. 65000,- vil blive brugt til det fortsatte arbejde.

Vi har fået ny julebelysning på hovedgaden. En rimelig stor investering, der er blevet finansieret af fonde, lokale og den årlige julekalender. Det betyder dog igen pladsmangel på materialegården, hvor vi køber en ny container til alle ophængene.

Arbejdet med den ny Å regulativ fortsætter – vi har haft et møde siden sidst, så det går lidt trægt, men der blev til gengæld opnået en stor enighed om udformningen og afgjort, at der forsat skulle være en delvis grødeskæring hvert år.

Vores faste arrangementer har der også i år været god opbakning til. Vi kan tydelig mærke, at når aktuelle emner kommer på dagsordenen, så strømmer borgerne til. Sidste års generalforsamling med Hans Østergaard blev en god debataften, hvor vi kom omkring de tidligere nævnte emner.

Fastelavn er der altid en stor opbakning til og dejligt at se en fyldt aktiv hal. Nogle voksne gav også udtryk for, at de gerne ville lege med, så vi laver nok også en fastelavns tønde til de voksne udklædte.

Rengøringsdag holdt vi samme dag som Naturfredningsforeningen og grundet forårets blæst måtte vi en tur ud i hegnene, hvor der lå mange plastik stumper. Der var i år en god tilslutning og de mindste fik sig nogle fine ture gennem hegnene.

Legepladser fik en tiltrængt renovering og oprydning. Vi fik opsat lejligheder til de flyvende gæster, lavet nye bænke og ryddet skuret på Nørregårdsvej. Legepladsen på Anemonevej er blevet lukket.

Traktortræk er blevet en tradition, der trækker mange folk og stadigvæk øger omsætningen og giver overskud til byen. Men vi har også mange frivillige i gang og søger hele tiden nye. Det er et godt projekt at være med i, det er intenst og man lærer mange at kende på kort tid.

Sct. Hans blev igen afholdt og Gert Nicolajsen fik holdt sin båltale efter aflysningen året før. Det bliver spændende, om vi kan holde den på samme plads, når det nye byggeri kommer i gang. Der skal i hvert fald lyde en stor tak til Torben Pradsgaard for at stille pladsen til rådighed for os.

I starten af august kom Gunner Korshøj og tilbød at holde et foredrag i borgerforeningens regi. det var vi straks med på og d. 3. september fik vi en spændende fortælling om turen på cykel til Paris med Team Rynkeby i en stopfyldt sal. Overskuddet fra aftenen går til Team Rynkebys støtte til børn med kritisk sygdom. Team Rynkeby projektet samlede i øvrigt næsten 80 millioner ind i 2019 via 54 teams fra 7 lande.

Den sidste del af året blev en travl tid for bestyrelsen. Vejdirektoratet åbnede for ideer til VVM redegørelsen vedrørende 2+1 vejen og borgere langs hovedvejen gik i gang med at lave forslag til omfartsvej. Vi havde Jakob Kvisgaard og Karsten Lauritsen med til et møde og nedsatte ud fra det en hurtigt arbejdende udvalg, hvor vi lavede forslag til hovedvejskrydset. vi endte med en 2 plans kryds og lodsejerne ved hovedvejen lavede et forslag med omfartsvej helt til Videbæk. Vejdirektoratet har taget forslagene til sig og de indgår nu i det videre arbejde. VVM redegørelsen forventes afsluttet i 2021 og i øjeblikket bliver der sat kraftig politisk pres på for at finde penge til udbygningen.

Borgermødet vedrørende boligudvikling skulle også arrangeres og vi valgte at lave den med fællesspisning, så der var tid til at få snakket tingene igennem. At vi fra bordene fik til opgave at prioritere områder og supplere med forslag var en god ting og det arbejdes der videre med i det nedsatte udvalg og i kommunen.

Desuden havde vi ekstraordinære møder vedrørende fællesforening og tilskud til sundhedsfællesskabet.

Året sluttede med den traditionsrige adventsfest og juletræstænding sammen med Menighedsrådet. Julemanden havde dog svært ved at få tid, så vi måtte finde en afløser, men jubelen og gaveuddelingen var nu ikke til at tage fejl af.

1. januar 2020 var det 10 år siden, at vi havde haft bryllupsdag og mente, det skulle fejres. 100 borgere mødte op og vi havde inviteret Torben Nørregaard som tidligere borgmester med til dagen. Efter vandretur mødtes vandrerne i hallen og sammen med pølser og brød fik vi en par små taler og anekdoter fra den første dag i den samlede by.

Antal husstands medlemmer i år er 205.

Årets borger 2019 Blev Brian Vesterager, der i mange år har arbejdet med håndbold og idrætsarbejde og sidst siddet som formand for VBMF.

TAK til de mange frivillige, der har hjulpet i årets løb. Tak til foreningerne, som vi har samarbejdet med om arrangementer og der skal også lyde en tak til medarbejdere i kommunen, der har fulgt os og engageret sig i Vorgod-Bardes projekter.


Avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/formandens-beretningen-fra-generalforsamlingen-i-vorgod-barde-borgerforening

Årets Ildsjæl 2019:

Når året går på hæld, så glæder vi os alle sammen til at byen bliver lyst op af stjerner og træer. Og det blev så i år udvidet med hovedvejen.

Utallige gange har vi i bestyrelse måtte lægge øre til planer om, hvor man kunne sætte julelys op, hvor pengene skulle komme fra og hvor mange containere, vi skal have til at gemme det i. Men den ildhu har også båret frugt, så vi i dag har en julebelyst by, der bliver nydt af alle. Stædig har han holdt fast i, at vi skal have en julekalender, selvom reglerne er blevet strammet og ansøgningsrunden er blevet besværligt. Men det sikrer den økonomiske fundament, der vil gøre, at der er penge til vedligehold og udvikling. Og så har han været med i det frivillige arbejde siden han kom til byen og været både formand og kasserer gennem snart mange år.

Det er en kæmpe indsats, han gør og det kan ses. Derfor skal årets ildsjæl gå til Niels Fregerslev Jensen.

Årets Ildsjæl 2018:

Han har været med til at løfte vedligehold og kvaliteten af byen. Ikke altid stille og roligt, men effektivt har han været med til at bygge og forbedre vores faciliteter. En af de første rigtig store opgaver var bygningen af bådebroen, hvor han brugte rigtig mange timer sammen med Paw.

Han er leder af Grøn Bande, hvor han sammen med gruppen er med til at sikre, at vores grønne områder altid ser godt ud. Han laver nye borde/bænkesæt, rydder op og renser krat m.v. og som noget af det sidste har han brugt meget tid på vores forhindringsbane.

Desuden har han passet materialegården til UG, så vi i dag kan finde vores sager og skælder ud, hvis det ikke er kommet på plads. Så han er blevet byens pedel.

Som næstformand i bestyrelsen sker det også, at vi får lov til at smage hans hjemmebagte brød og kager, så det er også et talent. Desuden er han også aktive i hjemmeværnet og i diabetes foreningen.

Det er en kæmpe indsats, han gør og det kan ses i hele byen. Derfor skal årets ildsjæl gå til Anders Lund.

 


Årets ildsjæl i Vorgod-Barde Borgerforening.

Formålet er at hædre den frivillige, der gør en kæmpe indsats uden egentlig at blive hædret for det. Personen eller gruppen er ikke altid synlige, men fuldstændig uundværlige i deres ihærdige arbejde med at foreningen og de praktiske opgaver kommer til at fungere. Det kan sammenlignes lidt med at blive årets leder, årets træner eller årets spiller.

Christian Christensen, Formand for Vorgod-Barde Borgerforening

avisartikel: https://dbrs.dk/artikel/ny-hæderspris-vorgod-barde-borgerforening-hædrer-nu-årets-ildsjæl#


Hvad betyder ”naturens Rige” for dig som borger?

En ukvaliceret rundspørge i 2016 har vist, at borgeren ikke ved, hvad det er og at det dermed ikke betyder noget for dem!! - At ”naturens rige” er en del af kommunens visionsplan er der ikke mange, der ved.
 
Hvad betyder ”naturens rige” så for bosætning – heller ikke noget. Den nye beboer i Vorgod-Barde kikker mere på job, placering, fritidsaktiviteter, let adgang til veje/infrastruktur og natur.
 
Derfor opfatter jeg kommunens visionsplan for at være på et andet plan end der, hvor borgerne er.
 
Derfor vil det blive afgørende for forståelsen af ”naturens rige”, hvordan det vil blive understøttet i praksis. Det vil jeg gerne give nogle eksempler på – alt sammen noget, der kunne gøre vores lokalområde mere interessant for borgere, tilflyttere og erhverv.
 
Hovedvej, bedre krydsforhold og skabe mulighed for et ”transportcenter”
Cykelsti til Videbæk ved Hovedvej eller Kongevejen (IKKE OM 5-10 ÅR, MEN NU)
Natur/cykel turisme vej mellem Silkeborg og Søndervig (beskrivelse), Turister aner intet om det, men kører lige forbi os.
Ikke fjerne – men styrke forskønnelsen og vedligeholdelsen af landsbyer.
Give frivillige gode arbejdsbetingelser ved at fjerne eller begrænse de bureaukratiske  processer, eksempelvis med en kommunal sekretær, der har primær opgave at støtte et lokalområde (En indgang). Det kunne også være med til at styrke dialogen mellem borger og kommune.
At minimere og begrænse regler, så vi lokalt lettere kan gøre noget uden at møde regelrytteri.
Vedligeholde/styrke byens sammenhængs kraft med de nuværende offentlige institutioner. Det er afgørende for en styrkelse af bosætning.
Gør det muligt for byen at have bus med fælleskørsel til aktiviteter mellem landsbyer og by. Bestilt til at kunne bruges, når der var brug for den.
Vorgod-Barde kikker mod øst (Herning) og dagligvarer mod Videbæk. Kommunen skal her være megen opmærksom på dialogen, så vi også kan vende os mod vest.
Vorgod-Barde har en byplan der er forberedt for yderligere 300 indbyggere.

Hvad kunne visionerne så indeholde?
 

  • Vi vil passe på vore borgere, der ikke kan klare sig selv.
  • Vi vil have Danmarks bedste borgerservice
  • Vi vil understøtte demokratiet på enhver måde og sikre borgere medindflydelse på lokale beslutninger
  • Vi vil skabe Danmarks flotteste landsbyer og byer sammen med lokale borgere.
  • Vi vil begrænse bureaukratiet mest muligt og udfordre unødvendige regler.
  • Vi vil udvikle Danmarks bedste skoling og uddannelse i området og skabe nært samarbejde med højere uddannelser.
  • Offentlig nærhed til borgere.

 
Citat: »In-stru-men-ta-li-se-ring.« (»Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang«,)
Når man på den måde stiller noget, der ikke er æbler eller vandpumper, men menneskeskæbner, op i regnestykker, mister man noget vigtigt, mener Svend Brinkmann:
»Alt lader sig tilsyneladende efterhånden omregne til alt andet. Alle kvalitative distinktioner forsvinder på den måde; sundhed, medmenneskelighed, kunst, uddannelse og alt muligt andet kan pludselig blandes sammen og opgøres rent kvantitativt. Hvis man skal svinge sig op på den høje filosofiske hest, skrev den gamle oplysningsfilosof Immanuel Kant, at alting i verden enten har en pris eller en værdighed. Mennesket udmærker sig ved at have værdighed – og den kan man altså ikke sætte pris på. Hvis man begynder at tale om, hvorvidt det kan ’betale’ sig at tage flygtninge ind i landet, så har man allerede sat pris på dem,« siger Svend Brinkmann.

Teltudlejning:

2 stk. telte på 3x9 m - udlejningspris pr. stk. er kr. 250,-.

Stor telt 6x10 m (40-60 personer) og stor telt 6x8 meter

Udlejningspris kr. 700,- pr. dag og der er depositum på kr. 2.000,- (vægt ca. 250 kg og der anbefales 5 mand til opsætning)

Hvornår de er booket kan ses herunder.

Vi har i Borgerforeningen 3 popcornpopper og 3 pandekagepander, som man som medlem kan låne.

Aftale med Anders på mobil 51779181


 Skal du / I fejres med hejsning af flag i byen?

Har I en anledning der skal fejres kan I for kun 250,- kr. få flag op i hele byen.
Kontakt:Anders Lund på 
mobil 51779181